ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮوش ﺗﺎرﯾﻨﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮوش ﺗﺎرﯾﻨﻮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺳﺎﯾﺖ‌ﺳﺎز ﺗﺎرﯾﻨﻮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﻬﻤﯽ از ﻓﺮوش آن ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

نحوه شروع فعالیت

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺗﺎرﯾﻨﻮ

ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺗﺎرﯾﻨﻮ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ از آن، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ، ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﻨﻮ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺗﺎرﯾﻨﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن، ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ دار، وﺑﻤﺴﺘﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﺬت ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ در ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. میزان کمیسیون دریافتی به ازای هر خرید برای شما محاسبه میشود.

سوالات متداول

همکاری در فروش تارینو به چه صورت است؟
چگونه می‌توان بازاریاب تارینو شد؟
آیا همه‌ی کسب و کارها می‌توانند از خدمات تارینو استفاده کنند؟
آیا یک بازاریاب می‌تواند چند کد معرف داشته باشد؟
آیا شخصی که از شما سایت خریداری کرده هم می‌تواند یک بازاریاب شود؟
پورسانت بازاریاب‌ها هر چند وقت یک بار به حساب آن‌ها واریز می‌شود؟
آیا در فرآیند بازاریابی محدودیتی وجود دارد؟